Dijital Dönüşüm, Yenilikçilik ve Girişimcilik Uzmanlık Grubu

Dijital Dönüşüm, Yenilikçilik ve Girişimcilik Uzmanlık Grubu

BUSİAD Dijital Dönüşüm, Yenilikçilik ve Girişimcilik Uzmanlık Grubu, sanayi firmaları ile teknoloji firmaları arasında sinerji oluşturmayı hedeflemektedir.

Grup, dijital dönüşüm faaliyetleri ile; 

- İş insanlarının ve firmalarda çalışan yöneticilerin dijital dönüşüm konusunda farkındalığını oluşturmak,

- Firmalarda çalışan mühendislerin dijital dönüşüm teknolojilerine ilişkin bilgi birikimlerini artırmak,

- Dijital Dönüşüm Stratejik Planı oluşturarak, başarı ve başarısızlık hikayeleri ile ilgili seminerler düzenlemek,

- Sanayi kuruluşlarının Dijital Dönüşüm Stratejik Plan hazırlamalarını sağlamak,

-Dijital dönüşüm bağlamında üniversite-sanayi işbirliğine yönelik olarak Türkiye Modeli tasarlamak ve paydaşlara sunmak.

Yenilikçilik ve Girişimcilik faaliyetleri ile;

-Bursa'da faaliyet gösteren firmaların yenileşim süreçlerine destek olmak,

-Bursa iş dünyasına yenilikçilik ve girişimcilik hakkında bakış açısı yaratmak,

- Sanayinin gereksinim duyacağı yetkin insan kaynağının oluşmasına destek olmak hedefleri çerçevesinde çalışmalarını sürdürür.

BUSİAD, kurum, kuruluş ve firmalara yerel bazda iki yılda bir düzenlediği yenilikçilik ve yaratıcılık sempozyumları ile değişik kategorilerde "Bursa Yenileşim Ödülleri" vermektedir.

Bursa Yenileşim Ödülleri

 

 

BUSİAD Yenilikçilik ve Yaratıcılık Uzmanlık Grubu

*Ar-ge, Ür-ge, İnovasyon Yönetimi,
* Ürün,Süreç ve Teknoloji Tasarımı,
*Paydaş Kurumlarla Fon Yaratılması (AB,Dünya Bankası,vb.)

UZMANLIK GRUPLARI ÜYE SEÇİM KRİTERLERİ 

*Uzmanlığı alanında kitap,dergi veya makale yazmış, seminerler vermiş ve faaliyetlere katılmış olmak (tercihtir, şart değil), 
*Halen bir kurumun sahibi veya bir kurumda profesyonel yönetici olmak, 
*Ekip Çalışmasına uyumlu olmak, 
*"Gönüllülük" bilincine sahip olmak, 
*Toplantı,plan,projeler için yeterli zamana olmak, 
*Girilecek Uzmanlık Grubuna uygun alanlarda çalışıyor olmak, 
*Kurumunda benzer çalışmalara katılımcı olmak, 
*Kurum içi ve dışında iyi iletişim ve etkileşime sahip olmak, 
*Zaman yönetimi yetkinliğine sahip olmak, 
*Gruba katkı sağlayacağı konuları başvurusunda açıkça ifade etmesi, 
*Her üyenin kabulünün , Uzmanlık Grubu önerisiyle BUSİAD Yönetim Kurulu tarafından onaylanması.
 
UZMANLIK GRUPLARI YÖNETİMİ
 
*BUSİAD Uzmanlık Grubu üyeliği için başvuru formu hazırlanmalı ve başvurularda bu form doldurulmalı, 
*BUSİAD Uzmanlık Grupları 5-9 kişi arası olmalı (destekleyici alt gruplar oluşturulabilir), 
*Devam eden grup varsa yeni üyelik için önce grup onayı sonrası BUSİAD Uzmanlık Grubu Sorumlusu tarafından Yönetim Kurulu onayına sunulmalı (üyelerin özgeçmişleri alınmalı), 
*Uzmanlık Gruplarının grup lideri olmalı (alanında çalışmalar yapan uzman kişi), 
*Uzmanlık Grupları kendilerine kaynak ve fırsat yaratarak faaliyetlerini bütçeler ve BUSİAD Yönetim Kurulu onayıyla uygulamaya alır, 
*BUSİAD adına Yönetim Kurulu Üyeleri arasından bir sorumlu belirlenir, 
*BUSİAD Uzmanlık Grubu Yönetmeliğinde katılım şartları ,grupların faaliyet alanları,Yönetim Kuruluna karşı sorumlulukları belirlenir, 
*Grup Üyeleri , kentte bulunan yerel yönetimler,STK'lar ve özel kuruluşlar ile işbirliği yaparak çalışmalarını gerçekleştirir,
*Grup Üyeleri , Yönetmeliğe , yerleşmiş kültüre ve geleneğe aykırı faaliyetlerde bulunamaz, 
*Gruplar , BUSİAD Yönetim Kurulu onayı olmadan herhangi bir resmi faaliyet,proje,yayın ve benzeri etkinlik yapamaz, 
*Uzmanlık Gruplarının toplantı takvim ve saatleri belli olmalı ve BUSİAD koordinasyonunda gerçekleştirilmeli, 
*Uzmanlık Grupları her dönem başında yıllık faaliyet planı oluşturmalı ve Yönetim Kuruluna sunmalı, 
*Uzmanlık Gruplarının strateji ve hedefi belli olmalı, 
*Gruplar kendi adlarına karar almamalı,aldığı kararlar ve yapılacak faaliyet planlarında BUSİAD Yönetim Kurulu ile iletişim içinde olmalı, 
*Grupların aldığı tüm kararlar,yapacağı uygulamalar yazılı olmalı ve BUSİAD Sorumlusu tarafından BUSİAD Yönetim Kurulu onayına sunulmalıdır.
 
UZMANLIK GRUPLARI ÜYE PERFORMANS KRİTERLERİ
 
*Grup üyesinin toplantılara katılım durumu, 
*Verilen görevleri zamanında yerine getirmesi, 
*BUSİAD Uzmanlık Grubu ve diğer faaliyetler için harcadığı süre, 
*Kurumsal destek sağlama düzeyi, 
*Üyelerin grup içi uyumu ve BUSİAD'la iletişimi, 
*Grup liderinin grup üyeleri tarafından,ayrıca grup üyelerinin de grup lideri tarafından değerlendirilmesi.