Hakkımızda

Kuruluşumuz

1978'li yıllarda Bursa Sanayicileri arasında, (BTSO) Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının, "Sanayi Odası" ve "Ticaret Odası" şeklinde iki ayrı oda olarak daha etkin görev yapacağı tartışılıyordu. Böyle düşünenler TÜSİAD'ı örnek alarak gönüllülük esasına dayalı, bağımsız yeni bir dernek çatısı altında toplanmak üzere harekete geçtiler.

Bu hareketten yola çıkılarak; Bursalı Sanayicileri ve İşinsanlarını bünyesinde toplayan BUSİAD, gönüllü üyelik temeline dayanan bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak 1 Ağustos 1978 yılında, Anadolu' nun ilk, Türkiye' nin ikinci SİAD' ı olarak kuruldu.

1978 yılında küçük bir apartman dairesinde faaliyetine başlayan BUSİAD, 1995 yılında, üyelerinin maddi desteği ile yaptırılan ve "BUSİAD Evi" olarak adlandırılan, Kültürpark (Reşat Oyal Parkı) içinde bulunan bugünkü yönetim binasına geçti.

BUSİAD Evi günümüzde, iki toplantı salonu, 200 kişilik tam donanımlı ve simültane tercüme olanağı olan bir konferans salonu, başkan ve yönetim ofisleri, arşivi, mutfağı ve geniş bir bahçesi ile hem yönetim kurulu toplantı ve etkinliklerine hem de üyelerinin etkinliklerine yönelik olarak hizmet vermektedir.

Kurucularımız

  1. Ahmet BAYRAMOĞLU (Vefat)  

  2. Ali TÜRKKAN (Vefat)  

  3. Celal DIBIRDIK (Vefat)  

  4. Doğan ERSÖZ (Vefat)  

  5. Doğan YILMAZİPEK (Vefat)  

  6. Fikret ALAKOÇ  

  7. Giray ODMAN (Vefat)  

  8. Gönen ÇAKMAKÇI (Vefat)   

  9. Hüsamettin ÖRÜÇ  

10. Kemal TÜRKÜN (Vefat)  

11. Kurtcebe ALPTEMOÇİN  

12. Mahir ÖRGÜN  

13. Mehmet BEYSEL (Vefat)  

14. Mehmet BODUR (Vefat)  

15. Memduh GÖKÇEN  

16. Nezihi TUNÇSİPER (Vefat)  

17. Ragıp GÜVENÇ (Vefat)  

18. Talat DİNİZ (Vefat)  

Üye Yapımız

BUSİAD'ın halen 29 farklı sektörde faaliyet gösteren, 143'ü Kurumsal, 117'si Şahıs olmak üzere, kayıtlı 260 (240 asıl, 18 fahri, 2 onur) üyesi bulunmaktadır. Üyelerin sayısal olarak ilk beş sektöre göre dağılımı ise şöyledir;

- Tekstil-Hazır Giyim-Konfeksiyon 46 üye (%18,5)

- Otomotiv Ana ve Yan Sanayi 45 üye (%17,7)

- Ticaret 20 üye (%7,8)

- Gıda 16 üye (%6,3)

- Metal ve Makine 14 üye (%5,4)

https://www.busiad.org.tr/uyelerimiz.html )

Bursa ve Ülke Ekonomisine Katkımız

2019 yılı sonu itibarı ile üyelerine ait şirket sayısı 1000 civarında olup, istihdam edilen kişi sayısı 110 bine yakındır. Bu şirketlerin yıllık ihracatları toplamı ise, 12 milyar Amerikan Doları'na ulaşmış olup, yıllık ciroları 23 milyar Amerikan Dolarını geçmektedir.

Yapılanmamız

 • Genel Kurul
 • Yüksek Danışma Kurulu 
 • Yönetim Kurulu 
 • Denetim Kurulu 
 • Genel Sekreterlik 

 

Vizyonumuz, Misyonumuz ve Temel Değerlerimiz

Vizyonumuz
Bursa iş dünyasına yön veren, gelişimine liderlik eden, öncü ve güçlü bir sivil toplum örgütü olmak.

Misyonumuz
Bursa'nın sürdürülebilir kalkınmasını ve tüm alanlardaki rekabetçiliğini geliştirmek.

Temel Değerlerimiz

 • Saygınlık

BUSİAD ismi gurur kaynağımız olup tüm paydaşlarımız ve iletişimde bulunduğumuz herkeste saygınlık ve güven duygusu çağrıştırır.

Üyeleri ile açıklık ve şeffaflığa dayalı iletişim kurar.

Tüm düzeylerde hesap verebilirlik ilkesi ile iyileştirme, sahiplenme ve katılım kültürü̈ oluşturur.

 • Liderlik

Bursa iş dünyasına yön veren kurumsal bir liderlik kültürü̈ oluşturur ve destekler, kendi liderlik davranışlarının etkililiğini gözden geçirir ve iyileştirir. 

Bursa'nın sürdürülebilir kalkınmasını ve tüm alanlardaki rekabetçiliğini geliştirmek amacıyla kısa ve uzun vadeli hedefleri dengeleyerek stratejiyi ve stratejiyi destekleyen politikaları sistemli bir şekilde uygular.

Yenilikçiliği, değişimi ve kurumsal gelişimi özendirmek amacıyla yeni fikirlerin üretilmesini destekleyen kurumsal bir kültürü̈ teşvik eder, eğitim, öğretim ve iş birliği ağları kurar ve bunları yönetir.

 • Tarafsızlık

Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkeleri doğrultusunda siyaset üstü çalışarak bilimsel, akılcı, objektif kriterler doğrultusunda ve hiçbir şekilde din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeden ve önyargılı davranışlarda bulunmadan çalışır.

Kısa ve uzun vadeli önceliklerini dikkate alarak ve dengeli bir sonuçlar bütününü tanımlayarak üyelerine ve tüm paydaşlarına adaletle yaklaşır.

Küresel ve yerel düzeydeki ekonomik ve sosyal verileri, kurumsal deneyim ve algılamalarını sürekli olarak izler, gözden geçirir, tarafsız ve tüm ön yargılardan uzak bir şekilde analiz eder.

 • Katılımcılık

Tüm fikirlere yapıcı yaklaşır ve değerlendirir; demokratik bir sistem dahilinde çalışmalarını yürütür.

Başarının sürdürülebilirliği ve bunun güvence altına alınması için tüm paydaşların bağlılığını ve katılımını sağlar.

Uzlaşma kültürü̈, işbirliği ve dayanışma içerisinde, "ortak akıl" paydasında buluşur.

 • Sürdürülebilirlik

Vizyon, misyon, temel değerler, etik kurallar, kanun ve yönetmelikler ile kurumsal davranışın esasını oluşturan temel amaçlar doğrultusunda kuruluşun geleceğini sağlamlaştırır.

Kaynakların verimli, etkin ve etkili kullanımı için süreçleri değerlendirir, Bursa iş dünyasının rekabetçiliği için ekonomik iklimi izler, yorumlar ve raporlar.

Doğaya ve çevreye saygı, halkın sağlığı, çalışanların iş güvenliği ve insanların yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için var gücüyle çalışır.

İlgi Alanlarımız ve Komitelerimiz

BUSİAD olarak, ilgi alanlarımızı genişleterek, etkinliklerimizi; "Çevre, Eğitim, Enerji, Ekonomi, Teknoloji, İletişim, Kurumsal Gelişim, Toplumsal Sorumluluk ve Kültür Sanat" konularında yoğunlaştırmaya karar verdik.

Mevcut çalışma ve uzmanlık gruplarımızı da bu ilgi alanlarımız çerçevesinde yeniden yapılandırarak 11 çalışma komitesi oluşturduk.

Çalışmalarımızın sonuçlarının üyelerimize, Bursa'mıza ve ülkemize katkı koyacak şekilde olmasını hedefliyoruz.

Düzenli Etkinliklerimiz

 • Çekirge Toplantıları
 • Yüksek Danışma Kurulu Toplantıları
 • Felsefe Toplantıları
 • Sektörel Toplantılar
 • Uzmanlık ve Çalışma Grup Toplantıları
 • Ebeveynler ve Çocukları Toplantıları
 • Yenilikçilik, Yaratıcılık ve Kalite Sempozyumları
 • 10 Kasım Atatürk'ü Anma Konseri

 

Ödüllerimiz

 • Doğan Ersöz Ödülleri
 • Bursa Yenileşim Ödülleri
 • Bursa Kalite Ödülleri

 

 

 • Yönetim
  • Yönetim Kurulu Üyeleri
  • Denetim Kurulu Üyeleri
  • Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
  • Denetim Kurulu Yedek Üyeleri
  • Haysiyet Divanı Üyeleri

 

 • Yüksek Danışma Kurulu Üyeleri

Yüksek danışma kurulu, derneğin en üst danışma organıdır. Kurul, Türk sanayi ve iş hayatında geniş bilgi ve tecrübeleri olan dernek asıl ve fahri üyeleri arasından seçilir ve aşağıdaki kişilerden oluşur:

 1. Derneğin Kurucu Üyeleri
 2. Yüksek Danışma Kurulu Eski Başkanları
 3. Yönetim Kurulu Eski Üyeleri
 4. Yürürlükteki Yönetim Kurulu
 5. Genel kurul tarafından iki yıl için seçilen 15 üye

2024-2026 dönemi için seçilen üyeler:

 1. Ali Yiğit DURAK
 2. Ayhan KORGAVUŞ
 3. Ayhan TOKAY
 4. Çetin CEYLAN
 5. Engin OCAK
 6. Fikret KURTULDU
 7. Kerem ALPTEMOÇİN
 8. Mehmet Fikri ÜNAL
 9. Mustafa TAŞDELEN
 10.  Nejat YAHYA
 11. Rasim ÇAĞAN
 12. Sedat DİNİZ
 13. Vehbi VARLIK
 14. Yalçın ARAS
 15. Zerrin ÖZGÜLE

 

 • Genel Sekreterlik

 

Genel Sekreter                                                               Erol ALAKOÇ

Kurumsal İletişim Sorumlusu                                  Uğur YILMAZ

Mali İşler Sorumlusu                                                  Önder TÜREMEN

Üye İlişkileri ve Büro Yönetimi Sorumlusu        Bircan ÇAVUŞOĞLU

İdari Personel                                                                Hülya YAVUZ

 

 • Kalite Politikamız

Üyelerimizin ihtiyaç, talep ve beklentilerinin en üst seviyede karşılanması temel kalite politikamızdır. Bu politikayı gerçekleştirmek için hedeflerimiz;

 • Kalite Yönetim sistemimiz ve süreçlerimizi Yönetim Kurulumuz, çalışanlarımız ve üyelerimizin katkılarıyla sürekli iyileştirmek.
 • Piyasa ekonomisinin hukuki, kurumsal, sosyal altyapısının geliştirilmesi ve ekonominin istikrar içinde büyümesi için faaliyetlerde bulunmak.
 • İş dünyasında etik değerlerin oluşturulması, kalite ve verimlilik bilincinin geliştirilmesi için çalışmalar yapmak ve bunun için kurumlara ve organizasyonlara katkıda bulunmak, bu konuda üyelerimizi desteklemek.
 • Dünyadaki değişim ve gelişmeleri yakından takip ederek iş dünyasına;

- Araştırma, geliştirme, inovasyon faaliyetlerini arttırması,

- Teknoloji üreten ve ihraç eden bir konuma gelmesi,

- Sanayi ve üniversite işbirliğinin gerçekleştirmesi yönünde destek vermek.

 • Yatırımların ve ihracatın önünü açacak politikaların oluşturulması ve uygulanması için yol gösterici olmak.
 • Aile şirketlerinin kurumsallaşması ve liderlik konusunda çalışmalar yapmak.
 • Ekip çalışması anlayışını, kurum kültürümüzün temel unsurlarından biri olarak görmek.
 • Bursa'nın sosyal ve kültürel hayatının geliştirilmesi için çalışmalar yapmak.
 • Belirlenen hedeflere ulaşmak için sistemli ve planlı eğitim, katılım ve geliştirme çalışmaları yürütmek.