Etik Değerlerimiz

Etik Değerlerimiz

BUSİAD, değerler üzerine kurulmuştur. Değerlerimiz; kurumsal kimliğimizin temelini oluşturur; her türlü davranış, karar ve faaliyetlerimizi yönlendirir.

Beş temel değerimiz vardır. Bu değerlerimizin, BUSİAD Yönetim Kurulu, üyeleri ve çalışanları tarafından anlaşılmasını ve benimsenmesini amaçlarız.
 
Dürüstlük
 
BUSİAD' da ilişkiler dürüstlük ilkesine dayalı olarak yürütülür.
Tüm kurumsal ilişkilerimizde en yüksek etik standartlara uyarız.
Üyelerimiz, çalışanlarımız, diğer kurumlar ve paydaşlarımızla ilişkilerimizde dürüst davranır, karşılıklı güveni zedeleyecek yaklaşımlarda bulunmayız.
 
İşi doğru yapmakla kalmayıp, aynı zamanda doğru işleri yaparız.
 
Sorumluluk
 
BUSİAD , Bursa'nın ve ülkemizin ayrılmaz bir parçası ve katılımcı üyesidir.
Ülkemizin ve üyelerimizin sorunlarına karşı duyarlıdır.
İçinde bulunduğu topluma ve çevreye karşı sorumluluğunun bilincindedir. Tüm çalışmalarında ve görüş bildirimlerinde bu sorumluluk bilinciyle hareket eder.
 
Saygınlık
 
BUSİAD ismi bizim için gurur kaynağıdır.
Tüm paydaşlarımız ve iletişimde bulunduğumuz herkeste saygınlık ve güven duygusu çağrıştırır.
Bunu zedeleyici tavır ve davranışlardan kaçınır, karşılıklı güven esasına dayanan ilişkiler kurar ve işlerimizi bu doğrultuda yürütürüz.
 
Tarafsızlık
Demokratik, laik hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkeleri doğrultusunda;
 
Partiler üstü çalışırız.
 
Kararlarımızı objektif kriterlere göre alırız.
 
Hiçbir şekilde din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmez, önyargılı davranışlardan kaçınırız.
 
Katılımcılık
 
Üyelerimizin alınan kararlara ve yapılan etkinliklere katılımı başarımızın temelini oluşturur.
 
Birbirimize değer verir, tüm fikirlere yapıcı yaklaşır ve değerlendirir; demokratik bir sistem dahilinde çalışmalarımızı yürütürüz.
 
Uzlaşma kültürü içerisinde, "ortak akıl" paydasında buluşuruz.
 
BUSİAD 'ın tüm çalışmaları katılımcılık ve bilgiye dayalılık esasına uygun olarak gerçekleştirilir.
 
DAVRANIŞ  İLKELERİMİZ
 
Busiad İmajı
 
BUSİAD 'ın imajı; hizmetlerinin kalitesine, Yönetim Kurulu , üyeler ve çalışanlarının genel tutum, tavır ve davranışlarına bağlıdır.
 
BUSİAD, tüm paydaşları ile yaptığı her türlü etkinlik ve ilişkilerde bu olumlu imajın yayılmasını ister.
 
Kurulduğundan  beri olumlu yönde gelişen BUSİAD imajını korumak ve yükseltmek hepimizin birincil görevidir.
 
Liderlik
 
Liderler; derneğimizin amaçları doğrultusunda vizyon yaratan, BUSİAD 'ın değerlerini yaşayan ve kurum kültürünü geliştiren kişilerdir. Her BUSİAD üyesi bir liderdir.
 
Liderlerimiz, davranışlarıyla örnek olurlar. Uzmanlık alanlarıyla ilgili bilgi ve deneyimleri paylaşmaya isteklidirler.
 
Önderlikleri Bursa'nın ve ülkemizin her alanda gelişimi için itici bir güçtür.
 
Eşitlik
 
Üyelerimizin ırk, renk, din, cinsiyet, yaş, ulus, köken ya da medeni hal, fiziki engellilik durumlarına bakmaksızın dürüst ve adil bir şekilde davranır ve herkese eşit fırsat tanırız.
 
Bu politikanın uygulanmasından ve ilgililere anlatılmasından tüm üyeler sorumludur.
 
İletişim
 
"Açık kapı" politikamız çerçevesinde, üyelerimizi fikir ve görüşlerini açıklamaya, kaygı ve şikayetlerini dile getirmeye ve soru sormaya teşvik ederiz.
 
Derneğimiz içindeki açıklık, erişilebilirlik ve açık tartışma ortamı bu politikayı desteklemelidir.
 
Tüm paydaşlarımızla empati kurarız.
Paydaşlarımızı zamanında ve doğru olarak bilgilendiririz.
 
Kaynakların Kullanılması
 
Üyeler ve çalışanların kullanımına sunulan her türlü malzeme, makine, teçhizat, donanım ve taşıtlar BUSİAD 'ın malıdır ve yalnızca iş amaçlı olarak kullanılır.
 
BUSİAD varlıklarına, önemli bilgiler, yazılım ve bilgisayarlar, büro araç gereçleri, sarf malzemeleri dahildir. Yetkisiz kullanıma engel olmak için , üyeler ve çalışanların kontrolündeki kaynak ve varlıkların güvenliği kişiler tarafından sağlanmalı ve kullanımında israftan kaçınılmalıdır.
 
Yönetim Kurulu , üyelerimiz ve çalışanlarımız toplumsal ve çevresel kaynakların kullanılmasına da duyarlıdır.
 
Kayıtların Tutulması
 
Kayıtların ihtiyaçlara, yürürlükteki yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun bir şekilde tutulmasını, saklanmasını ve usulüne uygun olarak imha edilmesini sağlamak amacıyla belirli yöntemler geliştirilmiştir.
 
Tüm ilgililer, kayıtların bu yöntemler doğrultusunda tutulmasından ve bunlarla ilgili hesap vermekten sorumludurlar.
 
Gizlilik
 
Geliştirdiğimiz hizmetler, fikirler, kavramlar, stratejiler, üye ve çalışan bilgileri, yazışmalar BUSİAD'ın mülkiyetindedir.  
 
Bu bilgiler korur ,  usulsüz ya da izinsiz bir şekilde ifşa edilmesini önleriz. Bu nedenle ,telefon, faks, elektronik posta ve diğer elektronik bilgi gönderme ve saklama araçlarını kullanırken çok dikkatli davranırız.Özel bilgileri başka insanların duyabileceği kamuya açık yerlerde konuşmayız. Özel bir bilgiyi kurum dışından bir kişiye asla vermeyiz.
 
Fikri Sınai Mülkiyet Haklarına Saygı
 
BUSİAD, insan zekasının, entellektüel birikiminin, zihinsel yaratıcılığının ortaya çıkardığı mal ve hizmetlere, ticari markalara, endüstriyel tasarımlara, bilimsel ve teknolojik buluşlara, müzikten edebiyata kadar uzanan geniş  bir yelpaze içindeki tüm fikri ve sinai mülkiyet haklarına saygılıdır. Bu hakların korunması konusunda ulusal ve uluslararası yasalar ile uyum içinde hareket eder.
 
Bilgisayar Kullanımı
 
Çalışanlarımız tarafından, iş saatleri dahilinde iş harici internet kullanmak, bilgisayar oyunları oynamak, kurum içi ve dışı özel yazışmalarda bulunmak, iş saatleri haricinde, yasadışı, ahlak dışı veya hakaret içerikli, utanç verici ya da saldırganlık içeren materyallerle, BUSİAD politikalarını ihlal eden materyallere erişmek veya bu materyalleri başkalarına iletmek için bu sistemlerin kullanılmasına karşıdır.
 
BUSİAD'a ve üçüncü şahıslara ait yazılımlar yetki alınmadan kopyalanamaz. Üçüncü şahıslara ait yazılımların tamamının ruhsatları usullere uygun olarak alınır.
 
Çıkar Çatışmaları
 
Yönetim Kurulu Üyeleri ve çalışanlar kendi kişisel, sosyal, maddi ya da siyasi çıkarlarını, dernek çıkarlarının önüne koyamazlar.
 
Kayıt Dışılık, Rüşvet ve Usulsuz Ödemeler

BUSİAD ; kayıt dışılığa, rüşvete ve usulsüz ödemelere şiddetle karşıdır.
 
BUSİAD ,kayıt dışılığa ve rüşvete karşı verilecek mücadeleye destek verir.
 
Taciz

Cinsel, duygusal taciz de dahil olmak üzere hiçbir taciz türü, şiddet ve şiddet tehdidi asla kabul edilemez.
 
Politik Katkılar
 
BUSİAD, partiler üstü bir yaklaşım sergiler. Siyasi partilerin finansmanına katkıda bulunmaz.
Siyasi faaliyetlerde bulunan üyeler, bunu kişisel olarak yaparlar. Siyasi konularla veya adaylarla ilgili kişisel görüşlerini açıklayan Yönetim Kurulu Üyelerimiz, bu görüşlerin kendilerine ait olduğunu ve bu açıklamalarını BUSİAD adına yapmadıklarını açıkça ifade ederler.
 
Uyuşturucu Madde, Alkol ve Sigara
 
Uyuşturucu madde, alkol ve sigara kullanımıyla ilgili mevzuata uyulur.
BUSİAD kapalı alanlarında sigara içilmesi yasaktır.
 
Yasal Yükümlülükler
 
BUSİAD, belirlenmiş olan yasa ve yönetmeliklere bağlı olarak çalışmayı esas alır. 
 
Sosyal sorumluluğumuzun bilinciyle, yasalara uygun hareket etmek, açık ve güvenilir olmak, etik davranmak, hesap verebilirlik bu konudaki temel ilkelerimizdendir.
 
Üyelere Karşı Sorumluluklar
 
BUSİAD, MİSYONU doğrultusunda sorumluluklarını yerine getirirken; ayrıca, toplam kalitenin yaygınlaştırılması yönünde bilgi ve deneyimlerini paylaşan, yaşam kalitesinin iyileştirilmesine katkı sağlayan, sosyal, bilimsel, sanatsal ve kültürel gelişimi destekleyici çalışmalarda bulunmayı hedefler.
Bu hedeflere ulaşmamız ve değerlerimizi gerçekleştirmemiz ancak üyelerimizin değişen ihtiyaçlarını ve beklentilerini iyi ve hızlı değerlendirip yanıtlamamızla ve karşılamamızla mümkün olacaktır.
Üyelerimizle hedeflediğimiz uzun dönemli ilişkimizin sağlanması onların ihtiyaçlarının kapsamlı bir şekilde anlaşılmasından ve etik kurallara bağlı kalarak sunduğumuz hizmetlerden geçmektedir.
 
Toplumsal Sorumluluklar
Ülkemizin ve içinde yaşadığımız toplumun ayrılmaz bir parçası ve katılımcı üyesiyiz.
Toplumun ihtiyaçlarına karşı duyarlıyız. Yaşamın ülkemizde ve çevremizde daha iyiye gitmesi bizim için önemlidir ve buna katkıda bulunuruz.
Bu katkının uzun dönemde başarımıza ve varlığımıza olan etkisinin bilincindeyiz.
BUSİAD, bizatihi üyelerimizin toplumsal sorumluluk bilincinin ve çabasının ürünü bir kurumdur.
 
Üyelerimiz  faaliyetlerinde ve toplumsal yaşantılarında toplum ve ülke çıkarlarını gözeterek zaman ve enerjisinin bir bölümünü toplumsal amaçlara yönelik olarak değerlendirir ve sosyal sorumluluğu borç bilir.