5/21/2019 9:26:16 AM

 
HIZLI ERİŞİM

Değerli Üyemiz ,

 
“Bursa sanayisi, ticareti ve hizmet sektörünün  sürdürülebilir kalkınması, sosyal ve kültürel yaşamın geliştirilmesi için çalışan, ülke çapında tanınan, saygın bir sivil toplum kuruluşu olmak”, vizyonumuzun ve sosyal sorumluluk anlayışımızın gereği olarak , sosyo-ekonomik ve kültürel alanlarda ki sorunlara , üyelerimizin katılım ve işbirlikleri ile yayılım sağlayarak   çözüm oluşturmak ve değer yaratmak amacıyla BUSİAD Uzmanlık Grupları ve Düşünce Kulübü  çalışmamızı başlatmış bulunmaktayız .
 
Ekte ,  Uzmanlık Grupları ve Düşünce Kulübü  hakkındaki bilgiler BUSİAD Uzmanlık Grupları  ve Düşünce Kulübü Yönetmeliği ile Üyelik Katılım Formlarını sunulmaktadır.
 
Konu ile ilgili çalışmalarımızı mümkün olan en kısa sürede tamamlayarak BUSİAD Uzmanlık Gruplarını ve Düşünce Kulübünü  hayata geçirebilmemiz  için ekteki  Üyelik Katılım Formlarını  ,  katılmak  istediğiniz grubu işaretleyerek eksiksiz doldurmanızı  ve       30 Eylül 2008 tarihine kadar derneğimizin aşağıda kayıtlı  faks veya   e-posta adresine göndermenizi önemle rica ederiz .(Eğer Uzmanlık Gruplarına veya Düşünce kulübüne şahsen katılamayacaksanız ; firmanızdan konuyla ilgili yetkin bir profesyonelinizi de görevlendirebilirsiniz.)
 
İlginize şimdiden teşekkür ederiz.
 
Saygılarımızla
 
 
Mehmet Arif ÖZER
    Yön.Kur.Bşk.


Uzmanlık Grupları
AMAÇ: “Bursa sanayisi, ticareti ve hizmet sektörünün; sürdürülebilir kalkınması, sosyal ve kültürel yaşamın geliştirilmesi için çalışan, ülke çapında tanınan, saygın bir sivil toplum kuruluşu olmak”, vizyonumuzunve sosyal sorumluluk anlayışımızın gereği olarak , sosyal , ekonomik ve kültürel alanlarda ki sorunlara , üyelerimizin katılım ve işbirlikleri ile yayılım sağlanarak   çözüm oluşturmak ve değer yaratmak.
 
YETKİ – SORUMLULUK: Bu dokümanda tanımlanan kriterlerin yorumlanması, uygulama şekli, değişiklik yapılması yetki ve sorumluluğu BUSİAD Yönetim Kurulu’na aittir.
 

 

BUSİAD UZMANLIK GRUPLARI

 

 
1. BUSİAD Stratejik Yönetim ve Kurumsallaşma Uzmanlık Grubu 
*Yönetim – Organizasyon (Yönetim Sistemleri,Profesyonel 
Yönetim,Etik Yönetim Sistemi,Sosyal Sorumluluklar),
*Stratejik Planlama,
*Uzun Dönemli Hedefler ve Bütçe Yönetimi.
 
2. BUSİAD Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Uzmanlık Grubu
*Çevre Yönetim Sistemi,
*İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuat /Hukuki Şartlar,
*Küresel Isınma,
*Sosyal Sorumluluklar,

3. BUSİAD Yenilikçilik ve Yaratıcılık Uzmanlık Grubu
*Ar-ge, Ür-ge, İnovasyon Yönetimi,
Ürün,Süreç ve Teknoloji Tasarımı,
*Paydaş Kurumlarla Fon Yaratılması (AB,Dünya Bankası,vb.).

 

4. BUSİAD Sektörler Uzmanlık Grubu
*Otomotiv ve Yan Sanayi,
*Tekstil,Hazır Giyim ve Konfeksiyon,
*Makine ve Otomasyon,
*Tarım ve Gıda,
*Turizm,
*İnşaat.
 
    UZMANLIK GRUPLARI ÜYE SEÇİM KRİTERLERİ
 
*Uzmanlığı alanında kitap,dergi veya makale yazmış, seminerler vermiş ve faaliyetlere katılmış olmak (tercihtir, şart değil),
 
*Halen bir kurumun sahibi veya bir kurumda profesyonel yönetici olmak,
 
*Ekip Çalışmasına uyumlu olmak,
 
*“Gönüllülük” bilincine sahip olmak,
 
*Toplantı,plan,projeler için yeterli zamana olmak,
 
*Girilecek Uzmanlık Grubuna uygun alanlarda çalışıyor olmak,
 
*Kurumunda benzer çalışmalara katılımcı olmak,
 
*Kurum içi ve dışında iyi iletişim ve etkileşime sahip olmak,
 
*Zaman yönetimi yetkinliğine sahip olmak,
 
*Gruba katkı sağlayacağı konuları başvurusunda açıkça ifade etmesi,
 
*Her üyenin kabulünün , Uzmanlık Grubu önerisiyle BUSİAD Yönetim Kurulu tarafından onaylanması.
 
 
UZMANLIK GRUPLARI YÖNETİMİ
 
*BUSİAD Uzmanlık Grubu üyeliği için başvuru formu hazırlanmalı ve başvurularda bu form doldurulmalı,
 
*BUSİAD Uzmanlık Grupları 5-9 kişi arası olmalı (destekleyici alt gruplar oluşturulabilir),
 
*Devam eden grup varsa yeni üyelik için önce grup onayı sonrası BUSİAD Uzmanlık Grubu Sorumlusu tarafından Yönetim Kurulu onayına sunulmalı (üyelerin özgeçmişleri alınmalı),
 
*Uzmanlık Gruplarının grup lideri olmalı (alanında çalışmalar yapan uzman kişi),
 
*Uzmanlık Grupları kendilerine kaynak ve fırsat yaratarak faaliyetlerini bütçeler ve BUSİAD Yönetim Kurulu onayıyla uygulamaya alır,
 
*BUSİAD adına Yönetim Kurulu Üyeleri arasından bir sorumlu belirlenir,
 
*BUSİAD Uzmanlık Grubu Yönetmeliğinde katılım şartları ,grupların faaliyet alanları,Yönetim Kuruluna karşı sorumlulukları belirlenir,
 
*Grup Üyeleri , kentte bulunan yerel yönetimler,STK’lar ve özel kuruluşlar ile işbirliği yaparak çalışmalarını gerçekleştirir,

 

*Grup Üyeleri , Yönetmeliğe , yerleşmiş kültüre ve geleneğe aykırı faaliyetlerde bulunamaz,

 
*Gruplar , BUSİAD Yönetim Kurulu onayı olmadan herhangi bir resmi faaliyet,proje,yayın ve benzeri etkinlik yapamaz,
 
*Uzmanlık Gruplarının toplantı takvim ve saatleri belli olmalı ve BUSİAD koordinasyonunda gerçekleştirilmeli,
 
*Uzmanlık Grupları her dönem başında yıllık faaliyet planı oluşturmalı ve Yönetim Kuruluna sunmalı,
 
*Uzmanlık Gruplarının strateji ve hedefi belli olmalı,
 
*Gruplar kendi adlarına karar almamalı,aldığı kararlar ve yapılacak faaliyet planlarında BUSİAD Yönetim Kurulu ile iletişim içinde olmalı,
 
*Grupların aldığı tüm kararlar,yapacağı uygulamalar yazılı olmalı ve BUSİAD Sorumlusu tarafından BUSİAD Yönetim Kurulu onayına sunulmalıdır.
 
UZMANLIK GRUPLARI ÜYE PERFORMANS KRİTERLERİ
 
Grup üyesinin toplantılara katılım durumu,
 
Verilen görevleri zamanında yerine getirmesi,
 
BUSİAD Uzmanlık Grubu ve diğer faaliyetler için harcadığı süre,
 
Kurumsal destek sağlama düzeyi,
 
Üyelerin grup içi uyumu ve BUSİAD’la iletişimi,
 
Grup liderinin grup üyeleri tarafından,ayrıca grup üyelerinin de grup lideri tarafından değerlendirilmesi.
 

Düşünce Kulübü

AMAÇ : Düşünce Kulübü (DK) ; Bursa sanayi ve iş dünyasını etkileyen alanlarda, ekonomi, toplumsal politika, çevre politikası, bilim ve teknoloji konularında yerel, ulusal veya uluslararası temel eğilimleri saptayarak, gelişmeler üzerindeki etkin unsurları belirlemek, ülke ve Bursa sanayi ve iş dünyasına, vizyon geliştirmeyi amaçlayan düşünceler üretmek, strateji ve politikalar önermek üzere araştırmalar yapan veya yaptıran bir organizasyondur.
 
Araştırma Konuları
 
BUSİAD Yönetim Kurulu (YK) , araştırma konularını kendisi veya Genel Kurul yönlendirmelerine göre DK ‘ den isteyebilir veya Kulüp araştırma konularını YK ‘na önerebilir ve YK tarafından onaylanmasından sonra çalışmalarını başlatır.
Konular belirli bir veya birkaç sektör veya genel olarak sanayi ve iş dünyasını etkileyen alanlar üzerinde olabilir. Çalışmalar, kendi alanlarında uzmanlaşmış olan şirketlerin kendi işlevlerini ve uzmanlık alanlarındaki faaliyetlerini tekrarlamaz; ortak çıkar konularını ve alanlarını belirleyerek, senaryolar ve çözümler üretmek amacıyla yapılır.
Her bir araştırma için :
- araştırmanın amacı,
- zaman planı,
- katılımcılar / araştırmacılar 
- proje bütçesi
içeren bir proje yönetimi dosyası ile YK ’dan onay alınır.
Düşünceler ve politikaların geçerliliğinden DK sorumludur.
Düşünceler ve politikaların yayınlanması, kamuoyuna açıklanması veya önerilen politikaların işleme konması sorumluluğu YK ’dadır.
 
Araştırma Konuları ( örnekler)
 
DK araştırmalarının amacı, seçilen konulardaki gelişmelerin meydana gelmesiyle ilgili senaryoların tartışılarak , hem bu sonuca yol açabilecek hem de ortaya bu sonuçların meydana gelmesini engelleyecek davranış şekillerinin belirlenmesi ; böylece istenmeyen sonuçların önlenmesine yönelik müdahale imkanlarının araştırılarak , gelişmelerin olumlu seyrini sağlamaya yönelik politikaların araştırılmasıdır.
- Su kıtlığı / petrol ve diğer yakıtların aşırı pahalanması sonucu oluşan durgunluk sonucu pazar daralması ,
- AB ile ilişkilerde üyelik seçeneğinin farklı (olumlu veya olumsuz) gelişmeler göstermesi,
- Bursa ve çevresindeki sanayi kuruluşlarının 5 yıl süre ile cirolarının % 3’ü düzeyinde ar-ge harcaması yapması halinde bölgesel kalkınma dinamiklerinin araştırılması,
- Alternatif / ileri yakıt teknolojilerinin ticari olarak rekabetçi hale gelmesi sonucu mevcut yakıt piyasaları ve bölgesel siyasal dengelerin değişmesi.
 
Organizasyon Yapısı  :
 
Düşünce Kulübü Başkanı
YK tarafından belirlenmiş kriterlere uygun olarak görevlendirilir. BUSİAD üyeleri arasından veya bu iş için uygun olan uzmanlar arasından belirlenebilir.
 
 
Düşünce Kulübü Üyeleri
BUSİAD üyesi kuruluşlardan, kişisel olarak sürece önemli katkısı bulunabilecek üye veya yeterli özelliklere sahip üye kuruluş çalışanları veya BUSİAD üyesi olmayan kişilerden çağırılı olarak gruba katılmaları sağlanır. Başkan belirlendikten sonra, YK veya Başkanın önerileriyle belirlenerek, en çok iki dönem olmak üzere görev yaparlar.
Bursa için kilit öneme sahip sektörlerden üyelerin bulunmasına özen gösterilir.
Her dönemde bir YK üyesi veya YK tarafından görevlendirilen bir BUSİAD üyesi, DK de görev alır.
 
Araştırmacılar / Program Yöneticileri
Tam zamanlı araştırmacı veya program yöneticileri öngörülmemektedir. Belirlenen çalışma konularına göre, üye kuruluşlardan ve / veya akademik çevreden uzmanların görevlendirilmesi, gönüllülük ve / veya ücret karşılığında yapılır (kriterleri konacak).
Uzun vadeli araştırma konuları için, aynı ilkelere uygun olarak, program yöneticisi görevlendirilebilir.
 
İdari Kadro
İdari işlemler , iletişim, finansal hizmetler, seminer, konferans vs gibi organizasyonların yapılması, varsa WEB siteleri dahil, basın yayın ve iletişim işlerinin yönetimi için ayrı bir yapılanma yaratmadan BUSİAD organizasyonundan yararlanır. Özel programlar için YK onayı ile proje bütçesinden karşılanmak üzere BUSİAD dışından destek alınabilir.
 
Roller :
 
Genel Kurul
DK çalışmalarını yönlendirmek ve üye ilgi alanlarının ( riskler ve gelişme fırsatları) ortaya konarak YK aracılığı ile çalışmaların yönlendirilmesi.                           
BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Kurul, Danışma Kurulu ve üyelerle doğrudan temas içersinde üzerinde çalışılması istenen alanların belirlenmesi; DK oluşturmak üzere başkan seçimi, üyelerin seçilmesinde başkanla birlikte çalışılması, belirlenen çalışmaların bütçe ve programlarının onaylanması, DK de görev alan YK üyesi aracılığı ile çalışmaların anlık gidişatının değerlendirilmesi ve gerektiği zamanlarda yönlendirilmesi; dönemsel olarak DK çalışmalarının değerlendirilmesi; araştırma sonuçlarının üyeler, ilgili kamu veya özel kişi ve / veya kurumlarıyla paylaşılması ve kamuoyuna açıklanması.
 
Düşünce Kulübü Başkanı
YK ve DK üyeleri ile araştırma konularını saptamak, araştırma ile ilgili bütçe , plan ve programın hazırlanarak, YK ‘dan onay alınması; araştırma için uygun çalışma ekibinin belirlenerek çalışmaların yönlendirilmesi; araştırmanın amacına uygun olarak, onaylanan plan ve program dahilinde yapılmasının sağlaması ve YK’na raporlanması.
 
Düşünce Kulübü Üyeleri
DK başkanı ile uygun araştırma konularının seçimi, araştırma ekibinin tamamlanması, plan ve programın oluşturulması, gerekli hallerde, araştırmaya doğrudan katkı sağlanması, araştırma sürecinin izlenmesi ve değerlendirilmesi , nihai raporun değerlendirilmesi.
 
Gelirler ve Etkinlikler :
 
Gelirler
Gelir kaynakları aşağıdaki kalemlerden oluşur:
- BUSİAD kaynaklarından verilen doğrudan destek ,
- BUSİAD üyelerinin özel bağışları,
- Üye olmayan kişi ve kurumlar, yerel yönetimler ve diğer kamu kuruluşları veya STK’ nın  sponsorluk veya bağışları,
- Eğitimler, raporlar, seminerler, sipariş üzerine yapılan araştırmalar gibi etkinliklerden elde edilen gelirler.
Üye olmayan kişi ve kurumlar, yerel yönetimler ve diğer kamu kuruluşları veya STK dan sponsorluk veya bağış alınması veya diğer türde maddi destek alınması YK ‘un  ön izin ve onayına tabidir. Raporların ücret karşılığında (yayın gelirleri, bazı hallerde eğitimler) dağıtımına veya bedelsiz olarak paylaşılmasına YK karar verir.
Çalışmaların yapılmasına maddi veya diğer türde destek veren kurumlar, kuruluşlar ve araştırma bütçesi, üyelerin denetimine ve kamuoyunun bilgilenmesine açık tutulur.
 
Etkinlikler
Raporlar, kitaplar ve diğer basılı / elektronik ortamda materyal, gazete ve dergilerde makaleler, seminerler, konferanslar, özel görüşmeler, hükümet veya yerel yönetim komisyonlarına veri sağlanması,eğitimler.
 
Araştırma ve raporların nitelikleri
Yüksek nitelikli bireylerle çalışılması, olağan doğruluk, hassasiyet ( kalite) değerlendirmelerinin yapılmaksızın, raporların niteliklerinin, kıdemli üyelerin denetimde olduğu varsayılmasına yol açmaktadır. Bu varsayımdan kaynaklanan zaaf, temel bilgi kaynağı doğrulamalarında ve veri işlemlemelerinde önemli hatalara yol açabilmektedir. Raporların doğrulanabilmeleri için veri toplanması ve işlemlenmesine yönelik yeterli yapısal kurallar ve kontroller oluşturulmalıdır.
DK Başkanı, bilimsel verileri temel alarak değerlendirmeler yapılmasını, düşüncelerin öne sürülmesini , politikalar ve stratejiler önerilmesini sağlar. Bunun için araştırma aşamasının yetkin uzmanlar tarafından, bağımsız olarak tamamlanmasını garanti eder. . Araştırmada kullanılan uzmanların seçimi için yeterli ilke ve prosedürler oluşturarak, ortaya çıkan düşünce ve politikaların saygınlığını garanti edecek bir kurumsallık içinde ve ilkelerine uygun çalışır.
DK, hükümetin veya politik partilerin politikalarının desteklenmesi veya endüstriyel grupların özel çıkarları için kamuoyunu şekillendirmeye yönelik, bilimsel gerçekleri temel almayan çalışmalar yapmaz.
YK, üyelerin ve araştırma görevlilerinin bu ilkelere uygunluğu sağlayacak şekilde oluşturulmasından sorumludur ve DK çalışmaları sırasında BUSİAD ilkelerinin temel alınmasını ve etik kurallara uyulmasını garanti eder.
 
Tam zamanlı çalışanların  motivasyonu
DK üyelerinin ve araştırma görevlilerinin yeterli motivasyonla çalışmaları, DK Başkanı aracılığı ve DK çalışmalarında yer alan YK üyesinin yardımıyla, YK Başkanı tarafından garanti edilir.
 
Finansal denetim
Finansla ilgili işlemler, ilgili mevzuata uygun olarak yapılır. Hem harcamaların kontrol altına alınması, hem de bütçenin yönetimi, BUSİAD ’ın yönetiminde uygulanan standart ve ilkelerin, yeterli hassasiyetle uygulanması yoluyla sağlanır.
 
 Anlaşmazlıkların çözümü
DK içinde, DK ile YK ve üyeler arasında oluşabilecek her türlü anlaşmazlıklarda karar merci ; YK ‘ dır. Anlaşmazlıklarda karar , BUSİAD yönetim kuralları, etik değerleri ve DK çalışmalarını açıklayan belgeler doğrultusunda YK tarafından alınır.
 
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ :
Bu yönetmelik , BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanının imzaladığı                         25 Ağustos 2008    tarihten itibaren yürürlüğe girmiş sayılır. 
 
           Mehmet Arif ÖZER
         BUSİAD Yön. Krl. Bşk.
 
                 25.08.2008

Uzmanlık Gruplarına Katılım Formu İçin Tıklayınız...Uzmanlık Grupları

Grup Bildirgesi
Her grup aşağıdaki başlıkları içeren formu doldurarak kendisini tanımlar ve çalışma alanını, hedeflerini ve çalışma takvimini planlayabilir.

Çalışma Ana Konusu ( Tema)
Uzmanlık grubunun çalışmak üzere belirlediği temanın tanımı.

Bu tanım uzmanlık grubunun kurulması için Busiad YK tarafından belirlenmiş olan alanla aynı olacaktır. Temanın değişmesi için grubun değişiklik önermesi ve bunun YK tarafından onaylayacaktır

Hedef :
Çalışmalar sonucunda elde edilmesi beklenen temel çıktılar; uzmanlık grubunun varmak istediği hedefin tanımı

Bu hedef kantitatif olmak zorunda olmayabilir; ancak belirli bie dönem ardından varılmış noktanın hedefle karşılaştırılmasına izen vermelidir.
Kaılıcı çıktı daha sonra referans  olarak kullanılmaya uygun kitap, kitapçık, rapor ve benzeri bir çalışmaya işaret etmektedir.
Hedefin onaylanmasının Busiad YK sorumluluğunundadır. Bu sorumluluk Busiad adına koordinatöre verilir.

BUSİAD YK Koordinatörü
BUSİAD YK üyeleri veya YK tarafından belirlenen bir üyenin adı.

Koordinatör, uzmanlık grubunun  faal olarak kurulabilmesi, görevini sürdürülebilmesi amacıyla uzmanlık grubu ile Busiad YK arasındaki bağlantıyı kurar ve uzmanlık grubunun etkin olarak faaliyet gösterebilmesi amacıyla uygun ortamın oluşmasını sağlar. Uzmanlık grubunun çalışmlarını en ayda bir kez izler ve grupla birlikte değerlendirerek, YK’na rapor verir. Bu görevin süre ve kapsamı yönetmeli uyarınca YK tarafından belirlenir.
Ekip Üyeleri Ve İş Bölümü
Ekip üyelerinin adları ve grup içinde üstlendikleri görevlerin tanımı.

Grup içindeki görevlendirme, grubun kendisi tarafından yapılır. Gerektiği hallerde koordinatör lider tanımlanmasına yardımcı olur.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Çalışma Alanları
Hedef doğrultusunda grubun yapmayı planladığı girişimler / ana faaliyetler.

Faaliyetlerin amaca yönelik olmasını sağlamak için alanlara yönelik olması ve aşağıdaki ölçütlerin temel almalıdır:
• İhtiyacın belirlenmesi: Çalışmanın çıktılarının ve/veya etkilerinin, grubun  hedefine yönelik etkinliği sağlanması amacıyla,  somut bir ihtiyacı giderecek olması önemlidir. Çalışmaya,  verilerden yola çıkarak karar verilmesi ilkesi benimsenmeli ve çalışmanın başlangıcında etkinlik ve amaca uygunluk açısından sorgulanmalıdır. İhtiyacın, inceleme sonucu, mümkün olduğunca rakamsal verilerle desteklenen gözlemler ve bulgulara dayalı olarak tanımlanması beklenmektedir
• İnceleme çıktılarının bulguları ile arzu edilen durum arasındaki fark, hedef  olarak tanımlandıktan sonra, aradaki farkın kapatılmasını amaçlayan girişimler belirlenmelidir. Daha sonra bu girişimin gerçekleştirilmesi amacıyla yapılması düşünülen çalışmalar çalışma planı içinde programlanmalıdır.
• Çalışma planı her bir girişim için bir   iletişim planı, davranış modelinin oluşturulması, ilgili işleyiş ve veya yapılarda  değişiklik önerileri ve  kamuoyunun ilgili konularda bilgilendirilmeleri ve eğitilmeleri için bir program içerir.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Çıktılar
Önerilen yaklaşımların gerçekleşmesine yönelik somut adımların tanımları.

Örnekler:;Hızla hayata geçirilebilecek işlerin belirlenmesi ve uygulanmasına yönelik takımlar; yol haritaları; program öncelikleri; iletişim planı;  kilometre taşları; uygulama planları;  kilit başarı unsurları gibi

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Çalışma Planı
• 2009 İş Programı

2009 yılı içinde yapılacak olan etkinliklerin programı

• Orta / Uzun Vadeli Çalışma Planı

Gerçekleştirmesi bir yıldan daha uzun süre alacak olan , ancak hedefe ulaşılabilmesi için yapılması düşünülenlerin zaman planları

Her iki planda etkinlikler, sorumlular, uygulama tarihleri belirlenmiş olmalıdır; temel çıktılarla planlanan faaliyetler arasındaki ilişki belirtilmiş olmalıdır.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Çalışma Performans Göstergeleri

Çalışmanın uygulama aşamaların ve sonuçlarının etkinliklerinin ölçülmesine izin verecek ölçüm parametreleri ve göstergeleri

Göstergeler, başlıca faaliyet alanları ile ilişkili olarak tanımlanmalıdır.
Göstergelerin tanımlarının yanı sıra izleme yöntemlweri de açıklanmalıdır.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kaynak İhtiyacı Planı
Çalışmaların gerçekleştirilebilmesi içn gerek duyulan kaynaklar .

Kaynak ihtiyacı insan, finans ihtiyacı gibi başlıklar altında ele alınmalıdır. İhtiyacın gerekçesi, ne zaman ve nasıl kullanılacağı; finansmanın nasıl geri döneceği ve geri dönmüyor ise, olası alternatif yollarının tanımlanması beklenmelidir. Grup üyeleri dışında kaynak ihtiyacı söz konusu ise, ihtiyaç nedeni dışında, yetkinlikleri,  profili ve nasıl bir ilişki beklendiği tanımlanmalıdır ( gönüllü, stajyer, ücretli vs)

Uzmanlık Grupları Formları: