4/26/2019 10:04:38 AM

 
HABERLER
ANA SAYFA  >  HABERLER  >
BUSİAD Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı
1/24/2009

Derneğimizin Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı nisapsız olarak 24 Ocak 2009 Cumartesi günü, saat 11:00’de, BUSİAD Evi Kongre Salonunda yapıldı. Üyelerimiz, paydaş kuruluş temsilcileri ve basınımızın bulunduğu toplantıya Y.K.Başkanı M.Arif Özer’in açış konuşması ile başlandı. Divan başkanlığına Tuğrul Dirimtekin’in, katipliklere ise Ayhan Ispalar ve Ahmet Demirel’in seçilmesinden sonra toplantı, belirlenen gündeme uygun olarak devam etti.
Gündemin ikinci maddesi gereği; Yönetim Kurulu adına Genel Sekreter Prof. Dr. Ali Ceylan tarafından sunulan faaliyet raporu şöyle idi:

BUSİAD Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
Sayın Divan,
Sayın Konuklar,
Sayın Üyelerimiz ve Değerli Basın Mensupları,
Üyesi olmaktan her zaman onur ve gurur duyduğumuz derneğimizin Olağan Mali Genel Kurulu’na hoş geldiniz . Sizleri Yönetim Kurulumuz adına saygı ile selamlıyorum.

Sayın Divan ,  değerli üyeler,
Bildiğiniz gibi bundan önceki Genel Kurul Toplantımızı 23.Şubat.2008 tarihinde gerçekleştirmiştik, o tarihte Yönetim Kurulu Başkanımız sayın Mehmet Arif Özer tarafından hazırlanarak sizlere sunulmuş olan Seçim Bildirgemizden“ yola çıkarak bir yıl boyunca yaptığımız çalışmaları kısaca siz değerli hazurun ile paylaşmak isteriz.
Üyelerimizin sorun ve gereksinimlerini saptamak, bunlara çözüm önerileri getirmek amacıyla, ilgili makamlara ileterek Bursalı Sanayici ve İş Adamlarının sesi olmak.Yerel ulusal ve  uluslar arası kurumlar ile işbirliği yaparak, toplumumuzun ekonomik, kültürel ve sosyal yapısına katkıda bulunmak” misyonu ile gerçekleştirdiğimiz etkinlikleri konu başlıkları ile şöyle özetleyebiliriz ;
Hükümet ve Kamu Kuruluşları ile olan ilişkimizde;
Üyelerimizin,bir sanayi şehri olan Bursamızın ve Ülkemizin sorunlarını gerekli hassasiyeti göstererek; doğru yapılanları destekleyip, yanlış yapılanlarda da yapıcı eleştirilerimizi açıkça ortaya koyarak ilgili mercilere duyurduk , takipçiliğini yaptık ve yapmaktayız. Özellikle Otomotiv Sektöründe krizin getirdiği daralmayı herkesten önce ortaya koyduk ve Basın Toplantıları ile duyurduk. Kriz ve çözüm önerileri konulu toplantılar ve paneller düzenledik.
BUSİAD’ın kurum yapısı ile ilgili çalışmalarımızda;
Vizyon, Misyon, Değerlerimiz ve Kalite Politikamızı yeniden gözden geçirdik ve  üzerinde çalıştığımız BUSİAD tüzüğünü güncellemek amacı ile bu gün onayınıza sunmaktayız,
Derneğimizde Etik Sistemi oluşturduk ve Etik Değerlerimizi WEB Sitemizde  yayınladık.
EFQM’e göre yönetilen mükemmellik aşamalarında “yetkinlik seviyesine” ulaşacak Toplam Kalite Sistemini geliştirmek amacı ile UKH (Ulusal Kalite Hareketi) sürecine katıldık.
Sektörlerimizin ufkunu açacak, sorunlarına çözüm önerileri getirecek ve yol gösterecek dört temel Uzmanlık Grubu (Stratejik Yönetim ve Kurumsallaşma, Çevre ve İşsağlığı Güvenliği, Yenilikçilik ve Yaratıcılık, Sektörler Uzmanlık Grupları) ile uzun vadeli plan yapmak,strateji belirlemek gibi görevleri olan “Düşünce Kulübünü”  gerekli Prosedürleri /Tüzüğü ile birlikte oluşturduk, tüm guruplar çalışmalarına başlamış bulunuyor.
BUSİAD üyelerine yönelik çalışmalarımızda;
Her yıl olduğu gibi 2008 yılında da BUSİAD Doğan Ersöz Ödül Töreni’ni gerçekleştirdik.
Üyelerimize yönelik değişik konularda bilgilendirme, toplantı, panel ,konferans ve organizasyonlar yapatık.
Özellikle Bursa’mızın bürokratlarının da katıldığı Derneğimizin markası olan “Yaza Merhaba” toplantısı düzenledik.
Aralarında iki bayanın da bulunduğu 20 üye alımı gerçekleştirdik.
Her sene yaptığımız gibi, bu yıl da Güney afrika Gezisi ile yurtdışı gezilerimize devam ettik.
Ekonomi konulu aylık açıklamalarımız ile kamu oyumuza mesaj vermeyi sürdürdük.
İşbirliklerimiz konusunda;
Stratejik ortağımız KalDer işbirliği ile düzenlenmekte olan Bursa Kalite Kongresi’nin altıncısını başarı ile gerçekleştirdik. 
Uludağ Üniversitesi ile ilk kez, ÜSİKOM (Üniversite Sanayi İşbirliği Komisyonu)’nu oluşturarak “yeni üniversiteler kurulması” amacına dönük çalışmalara başladık.
Coşkunöz Eğitim Vakfı, MESS ve Uludağ Üniversitesi ile paydaş olarak AB Fonu Kaynaklı, eğitime yönelik bir projeye başladık.
Yine markamız olan Tekstil Desen Yarışmaları düzenlemeye  devam ettik.
Çatısı altında yer aldığımız TÜRKONFED’in tüm etkinliklerine katılarak destek verdik.
Tanıtım Faaliyetlerimizde;
Derneğimizi temsilen sürekli TV programları, münferit TV programları ve radyo programlarına katıldık ve 650 kez Derneğimizi yerel ve ulusal basında yer alarak temsil ettik..
Bakış dergisini daha çekici hale getirdik.
Web sitemizi yenileyerek daha etkin hale getirdik, üyelerimiz için ayda bir kez e-bülten yayınlamaya başladık.
30. Kuruluş yılımızda Kurucu Başkanımız rahmetli Doğan Ersöz’ün bronz bir büstünü BUSİAD Evine kazandırdık.
Bina içi düzenlemelerinde ;
o İkinci bir Toplantı Odası ve Personel Çalışma Ofisi oluşturduk, BUSİAD Evinin  bakım ve onarımını yaptık, tefrişatını elden geçirdik, yeniledik.
 
Sayın Divan,
Değerli Üyeler,

Tüm çalışmalarımızda BUSİAD’a yakışır hareket etmeğe, tüm üyelerimizle birlikte yapıcı ve iyi ilişkiler içinde olmaya gayret gösterdiğimizi düşünüyor Yönetim Kurulumuz adına saygılarımı sunuyorum.

BUSİAD Yönetim Kurulu Adına
Prof.Dr.Ali CEYLAN

Daha sonra, Denetim Kurulu adına Başkan Cengiz Apalak , Denetim Kurulu faaliyet Raporunu okudu.  Raporlarının okunması ve müzakeresinden sonra, 2008 Yılı Hesap  Durumunun okundu, müzakere  ve tasdik edildi. Bunu takiben Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı  ibra edildi. Gündemin beşinci maddesinde yer alan 2009 Yılına Ait Bütçenin okunması ve  müzakeresinden sonra oy birliği ile tasdiki gerçekleşti. Böylece 2009 yılı üye aidatı da 1.500,- TL olarak kabul edilmiş oldu. Gündemin altıncı maddesinde yer alan“Yönetim Kurulu tarafından aidat borçları nedeni ile üyeliği sona erdirilen ve  aidat borcu olan üyeler için yapılacak uygulamanın kararlaştırılması“hususunda Genel Kurul, Yönetim kurulunun da talebi doğrultusunda "borçların silinmesi" şeklinde oybirliği ile karar aldı. Yedinci maddede yer alan "Dernek Tüzüğümüzdeki değişiklik önerileri" aşağıdaki şekilde oybirliği ile kabul edildi.

Tüzüğün değişen maddeleri :

Eski Şekli:
Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3.1:
4) Bir seçim döneminde en fazla 3 Fahri Üye alınabilir. Fahri Üyenin alınışı ve düşürülüşü aidat hariç asli üye şartlarına tabidir.

Yeni Şekli:
Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri
Madde 3.1:
4) Bir seçim döneminde en fazla 3 Fahri Üye yapılabilir.

Eski Şekli:
Onur Üyeliği
Madde 4:
Yönetim kurulu, bilim ve iş alemine mensup özel kişilere aşağıdaki koşullarda 2/3 çoğunluğun kararı ile Onur Üyeliği verebilir.
1) Üyelik süresi, seçildiği yönetim kurulu ile sınırlıdır. Onur üyeliği süresinin uzatılması veya üyeliğinin sona erdirilmesi yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilir.
2) Onur üye sayısı, BUSİAD etkin üye sayısının %3 ‘ünü geçemez.
3) Bir seçim döneminde en fazla 3 yeni onur üyesi alınabilir. 
4) Onur üyeleri etkin üye haklarından hiçbirine sahip değildir. Onur üyeleri üyelik aidatı ödemezler. Genel kurulda oy kullanamazlar. Toplantı ve görüşmelere davet edilir, BUSİAD yayınları kendilerine gönderilir.

Yeni Şekli:
Onur Üyeliği
Madde 4:
Yönetim kurulu, bilim ve iş alemine mensup özel kişilere aşağıdaki koşullarda 2/3 çoğunluğun kararı ile Onur Üyeliği verebilir.
1) Onur üye sayısı, BUSİAD etkin üye sayısının %3 ‘ünü geçemez.
2) Bir seçim döneminde en fazla 3 yeni onur üyesi alınabilir.
3)  Onur üyeleri etkin üye haklarından hiçbirine sahip değildir. Onur üyeleri üyelik aidatı ödemezler. Genel kurulda oy kullanamazlar. Toplantı ve görüşmelere davet edilir, BUSİAD yayınları kendilerine gönderilir.

Eski Şekli:
Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 11:
Yönetim kurulu; genel kurul ve dernek asli üyeleri arasından iki yıl için gizli oyla seçeceği onüç asil, onüç yedek üyeden meydana gelir. Müddeti biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulu, seçimden sonra yapacağı ilk toplantıda kendi arasından açık oyla iki yıl için bir başkan, bir başkan vekili, bir genel sekreter ve bir sayman üye seçer, yönetim kurulu başkanı, başkan vekili, genel sekreter ve sayman en fazla iki dönem bu göreve üst üste seçilebilir. Bir dönem aradan sonra yeniden seçilmeleri mümkündür. Yönetim Kurulu Başkanı olmak için 4 yıl, Yönetim Kurulu Üyesi olmak için 1 yıl BUSİAD üyesi olunması gereklidir. Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yeni Şekli:
Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri
Madde 11:
Yönetim kurulu; genel kurul ve dernek asli üyeleri arasından iki yıl için gizli oyla seçeceği onüç asil, onüç yedek üyeden meydana gelir. Müddeti biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulu, seçimden sonra yapacağı ilk toplantıda kendi arasından açık oyla iki yıl için bir başkan, üç  başkan yardımcısı ve bir sayman üye seçer, yönetim kurulu başkanı, başkan yardımcıları, ve sayman en fazla iki dönem bu göreve üst üste seçilebilir. Bir dönem aradan sonra yeniden seçilmeleri mümkündür. Yönetim Kurulu Başkanı olmak için 3 yıl, Yönetim Kurulu Üyesi olmak için 1 yıl BUSİAD üyesi olunması gereklidir. Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Eski Şekli:
Haysiyet Divanı
Madde 13:
Haysiyet divanı, genel kurulca kendi üyeleri arasında seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. İlk toplantısında kendi çalışma şeklini belirler. Haysiyet divanı gerektiğinde toplanıp kendisine yönetim kurulunca verilen hususlarda bilgi verir.

Yeni Şekli:
Haysiyet Divanı
Madde 13:
Haysiyet divanı, genel kurulca kendi üyeleri arasında seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. İlk toplantısında kendi çalışma şeklini belirler. Haysiyet divanı gerektiğinde toplanıp kendisine yönetim kurulunca verilen hususlarda karar alır.

Eski Şekli:
Yüksek Danışma Kurulu
Madde 14:
Yüksek danışma kurulu, derneğin en üst danışma organıdır. Kurul, Türk sanayi ve iş hayatında geniş bilgi ve tecrübeleri olan dernek asil ve fahri üyeleri arasından seçilir ve aşağıdaki kişilerden oluşur:
a) Derneğin Kurucu Üyeleri
b) Yüksek Danışma Kurulu Eski Başkanları
c) Yönetim Kurulu Eski Üyeleri
d) Yürürlükteki Yönetim Kurulu
e) Genel kurul tarafından iki yıl için seçilen 15 üye
Kurul, seçimden sonra ilk yedi gün içerisinde eski başkanın daveti ile toplanır. Toplantıda kendisine eski yönetim kurulu başkanlarından bir başkan, kendi içinden bir başkan vekili ve bir sekreter üye seçer. Aynı üye iki dönem üst üste başkan seçilebilir. İki seçim dönemi aradan sonra eski başkanın yeniden seçilmesi mümkündür. Müddeti biten üye yeniden seçilebilir. Kurul, yılda en az iki defa kurul başkanının daveti ile toplanarak konularını müzakere eder ve toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğunun oyu ile karara bağlar. Kurul kararları tavsiye niteliğinde olup, yönetim kurulunu bağlayıcı değildir. Kurul başkanı alınan kararları kamuoyuna duyurabilir. “Yüksek Danışma Kurulu Başkanlığı”na haklı nedenlerden dolayı eski başkanlardan seçmek mümkün olmaz ise, kurul, bu göreve en uygun kişiyi kendi içinden seçer. Müddetini doldurmadan başkanlık makamı boşalırsa; başkan vekili yüksek danışma kurulunu en geç bir ay içinde toplanmak üzere toplantıya çağırır. Toplantı üyelere en az on gün önceden yazılı iletilmek üzere yapılır. Bu görevi başkan vekili yapmazsa genel sekreter yine aynı süre dolmadan ve aynı usulle yerine getirir. Bu şekilde yüksek danışma kurulu kendi içinde yeni bir başkan seçer. Seçilen yeni üye birinci dönem eski başkandan kalan süreyi doldurur ve aynı üye ikinci dönem için yeniden sadece bir dönem daha seçilme hakkına sahip olur. Yönetim kurulu gerekli gördüğünde yüksek danışma kurulunu birlikte toplantıya çağırabilir.
Yüksek danışma kurulu toplantılarına, gündemin özelliğine göre, fahri üye, onur üyesi, sanayi, ticaret, tarım, hizmet ve diğer iş kollarında çalışan yasal ve gönüllü mesleki kuruluşlar, dernek ve vakıflar, kamu daire ve müesseseleri, meclisler, belediyeler, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) yöneticileri ve üniversite öğretim üyelerini bilgi ve deneyimlerinden faydalanmak üzere devamlı veya geçici olarak davet edilebilir.
Bu kişiler kurul oylamasına katılmazlar.

Yeni Şekli:
Yüksek Danışma Kurulu

Madde 14:
Yüksek danışma kurulu, derneğin en üst danışma organıdır. Kurul, Türk sanayi ve iş hayatında geniş bilgi ve tecrübeleri olan dernek asil ve fahri üyeleri arasından seçilir ve aşağıdaki kişilerden oluşur:
a) Derneğin Kurucu Üyeleri
b) Yüksek Danışma Kurulu Eski Başkanları
c) Yönetim Kurulu Eski Üyeleri
d) Yürürlükteki Yönetim Kurulu
e) Genel kurul tarafından iki yıl için seçilen 15 üye
Kurul, seçimden sonra ilk yedi gün içerisinde eski YDK Başkanının daveti ile toplanır. Toplantıda kendisine bir başkan,  bir başkan vekili ve bir sekreter üye seçer. Aynı üye iki dönem üst üste başkan seçilebilir. İki seçim dönemi aradan sonra eski başkanın yeniden seçilmesi mümkündür. Müddeti biten üye yeniden seçilebilir. Kurul, yılda en az iki defa kurul başkanının daveti ile toplanarak konularını müzakere eder ve toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğunun oyu ile karara bağlar. Kurul kararları tavsiye niteliğinde olup, yönetim kurulunu bağlayıcı değildir. Kurul başkanı alınan kararları kamuoyuna duyurabilir.  Müddetini doldurmadan başkanlık makamı boşalırsa; başkan vekili yüksek danışma kurulunu en geç bir ay içinde toplanmak üzere toplantıya çağırır. Toplantı üyelere en az on gün önceden yazılı iletilmek üzere yapılır. Bu görevi başkan vekili yapmazsa genel sekreter yine aynı süre dolmadan ve aynı usulle yerine getirir. Bu şekilde yüksek danışma kurulu kendi içinde yeni bir başkan seçer. Seçilen yeni üye birinci dönem eski başkandan kalan süreyi doldurur ve aynı üye ikinci dönem için yeniden sadece bir dönem daha seçilme hakkına sahip olur. Yönetim kurulu gerekli gördüğünde yüksek danışma kurulunu birlikte toplantıya çağırabilir.
Yüksek danışma kurulu toplantılarına, gündemin özelliğine göre, fahri üye, onur üyesi, sanayi, ticaret, tarım, hizmet ve diğer iş kollarında çalışan yasal ve gönüllü mesleki kuruluşlar, dernek ve vakıflar, kamu daire ve müesseseleri, meclisler, belediyeler, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) yöneticileri ve üniversite öğretim üyelerini bilgi ve deneyimlerinden faydalanmak üzere devamlı veya geçici olarak davet edilebilir.
Bu kişiler kurul oylamasına katılmazlar.

Üyelerin dilek ve temennileri ile devam eden Genel Kurul, Y.K.Başkanı M.Arif Özer’in, desteğinden dolayı Genel Kurula ve katılımcılara yaptığı teşekkür konuşması ile sona erdi. 

Tüzüğün, değişen "Yönetim Kurulu’nun Teşkili, Görev ve Yetkileri" başlıklı 11. maddesine uygun olarak, Genel Kurul’dan sonra 26 Ocak 2009 tarihinde yapılan 38. Y.K.Toplantısında, mevcut Başkan Yardımcısı Oya Yöney’in yanı sıra, Y.K.Üyesi ve Genel Sekreter Ali Ceylan ile Y.K.Üyesi İbrahim Yaşar, BUSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine getirildiler.