3/23/2019 12:21:02 AM

 
HABERLER
ANA SAYFA  >  HABERLER  >
Üniversite Sanayi İşbirliği Komisyonu
10/25/2008

 Üçüncü toplantı 2.12.2008 tarihinde  sayın Rektörümüzün de katılımı ile gerçekleşti. Halen Bursa’ya ikinci ve üçüncü Üniversitelerin kazandırılması konusunda çalışmalarına devam eden Komisyon, bu hususta önümüzdeki günlerde çalışmalarını  yetkili merciler ve kamuoyu ile paylaşacak.

Misyon:
Bursa’da bilgi temelli ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeyi hızlandırmak; değer yaratmak amacıyla Üniversite ve Sanayii kuruluşlarının ortak düşünceler üretmelerini ve hareket etmelerini sağlamak.

Hedefler:

1. Bursa’da üniversite ile sanayi arasında her alanda bilgi alışverişini güçlendirmek ve bunu destekleyen ortamı oluşturmak.
2. Üniversite-sanayii işbirliğini destekleyen yasal çerçeveyi de kullanarak Arge çalışmalarını, yaratıcılık ve yenilikçiliği geliştirilmek.
3. Patent, lisans hakları, fikri mülkiyetin kullanılmasıyla ilgili etik ve davranış kuralları oluşturmak.
4. Yerel yönetimin de katılımıyla, yerel kalkınmada esas olan sektör ve alanları katılımlı olarak belirlemek ve bölgesel kalkınma planı ve öncelikler oluşmasına katkıda bulunmak.
5. Bilgi temelli ekonomik gelişmeyi hızlandırmak amacıyla, üniversitenin, ArGe ve ekonomik gelişmenin çekirdek unsuru halinde gelişmesini hızlandırmak.
6. Üniversite eğitim politikaları, yatırımların ve uygulamanın şekillendirilmesinde yerel sanayii ihtiyaçlarının asli unsur olarak dikkate alınmasını sağlamak.
7. Araştırma sonuçlarının etkin kullanımı artırmak.
8. Bilim ve teknolojideki gelişmeleri artırabilmek için, insan kaynağının geliştirilmesi, araştırma kapasitesinin ve alt yapısının niteliğinin artırılmasına katkıda bulunmak.
9. Yerel yönetimlerle birlikte bilgi temelli kalkınmayı hızlandıracak yerel politikalar ve programların tanımlanması ve hayata geçirilmesi için uygun işbirliğini sağlamak; bu amaca yönelik toplumsal ivmelenmeyi sağlamak.
10. Yukarıdaki hedeflere ulaşabilmek amacıyla, araştırma elemanlarının  karşılıklı değiş tokuşunu da içerecek şekilde, uygun işbirliği biçim, model ve programlarını geliştirmek; uygun finansman modellerinin ortaya çıkması için çalışmalar yapmak veya yaptırmak.

Özel Hedef:
Bursa’daki yüksek öğrenimin iyileştirilmesi amacıyla üniversitenin yeniden organizasyonu ve kurulumunun değiştirilmesi amacıyla çözümler önermek.
Not: Komisyon’un hedefleri arasında, Uludağ Üniversitesinin büyüklük ve içerdiği çok disiplinli karmaşık yapısı nedeniyle karşılaştığı zorlukların aşılabilmesi amacıyla, Uludağ Üniversitesinin bir veya daha fazla Üniversitenin kurularak yapısal iyileşmenin sağlanması amacıyla ortak bir görüş bildirilmesini sağlamak  da bulunmaktadır. Ancak, konunun çok önemli olmasına karşılık, bu hedefin özel bir çalışma olarak ele alınması nedeniyle, komisyonun genel hedefleri arasında belirtilmemiştir.

Değerler/İlkeler:
• Yaratıcılık ve yenilikçiliği desteklemek.
• Bilimsel ve akademik özgürlüğü kuvvetlendirmek.
• Akademik çalışma ilkelerinin hassasiyetle korunmasını sağlamak.
• Temel bilimlere yönelik çalışmaları, olası olumsuz etkilerden korumak.
• Kurum gizliliğini, fikri hakların ve entellektüel mülkiyetin korunmasını sağlamak.
• Lisans, patent haklarıyla ilgili olarak etik kurallara uyulmasını sağlamak.
• Bilimsel ve akademik dünya ile sanayii kurum ve kuruluşları arasındaki ilişkilerde etik kurallar çerçevesinde kalınmasına özen göstermek.

Yapı:
Komisyon 4 BUSİAD ve 4 Üniversite temsilcisinden oluşur.
Üniversite temsilcilerinin belirlenmesi, görevlendirilmesi Üniversite’nin belirlediği kural ve mevzuata uygun olarak yapılır.
BUSİAD temsilcileri, en az ..... üyenin yönetim kurulundan üyeleri arasında olmak üzere, BUSİAD YK tarafından belirlenir ve görevleri sona erdirilir. Görev süreleri, ... ile sınırlıdır.
Komisyon, yapılacak çalışmaların sonuçlarını kendi içinde karara bağlamakla birlikte, farklı alanlarda alt komisyonlar oluşturabilir. Alt komisyon üyeleri, ilgili konuya bağlı olarak uzman  kişilerden seçilir ancak BUSİAD veya Üniversite elemanı olmak zorunda değildirler.

İşleyiş:
Komisyon en az ayda bir kez Üniversite veya BUSİAD'da belirlenen gün ve saatte toplanır.
Komisyon kararları, toplantı tutanakları vasıtasıyla Üniversite ve BUSİAD'ın ilgili kurullarına bildirilir. Tutanaklar BUSİAD tarafından  düzenlenir  Üniversite ve BUSİAD tarafından  yayınlanır.
Komisyon, Üniversite ve BUSİAD tarafından onaylanan çalışma takvimine ve hedeflere göre faaliyet gösterir.
Komisyon kararları, Üniversite ve BUSİAD’ın ilgili kurullarında onaylandıktan sonra yürürlüğe konur.
Çalışma sonuçları kamuoyuna ortaklaşa duyurulur.