3/23/2019 12:22:59 AM

 
HABERLER
ANA SAYFA  >  HABERLER  >
BUSİAD Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı Yapıldı.
1/26/2013

BUSİAD - Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin 2012 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, 26 Ocak 2013 Cumartesi günü, Saat: 11.00’de, Bursa Kültürpark İçi, Arkeoloji Müzesi yanı, BUSİAD Yönetim Binası, Kongre Salonunda Üyelerin katılımı ile yapıldı.

Toplantının açılışından önce Dernek Denetleme Kurulunca yapılan incelemelerde:

A) Toplantıya ait ilanlar ile diğer prosedürlerin Tüzük ve Kanunlarda öngörülen süre ve şekilde yapıldığı,
B) Toplantıda 46 asil üyenin hazır bulunduğu ve böylece toplantının başlaması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu tespit edilmiş olup, aşağıdaki kararlar alındı:

1) Genel Kurul, Dernek Koordinatörü Sn. Basri Tüfekçioğlu’nun gündemi görüşmeye açması ile başladı.

2) Verilen bir önerge ile Divan Başkanlığına Sn. İbrahim Yaşar,  Divan Başkan Vekilliğine Sn. Nurullah Altınsoy ve Divan Yazmanlığına  Sn. Duygu Ispalar oybirliği ile seçildi. Divan Başkanı, üyeleri bir dakikalık saygı duruşuna davet etti, ardından İstiklal Marşı okundu.

3) Yönetim Kurulu adına Başkan Sn. Oya Yöney genel bir konuşma yaptı. Güncel ekonomik konular, BUSİAD’ın yaptığı etkinlikler ve “PR” konularında özet açıklamalarda bulundu.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, dernek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. İhsan Karademirler tarafından okundu.

Denetim Kurulu Raporu, Denetleme Kurulu üyesi Sn. Ali Petek tarafından okundu.

Okunan raporlar ayrı ayrı müzakereye açıldı.
 
Divan Başkanı Sn. İbrahim Yaşar, dernek faaliyetleri ile ilgili takdirlerini ve teşekkürlerini ifade etti.  Daha sonra söz alan G.D.Başkanlarından Sn. Ali İhsan Yeşilova, sosyalleşmenin arttırılması amacıyla Çekirge Toplantılarının daha sık ve periyodik olarak yapılmasını talep etti. BEGEV’in kuruluşunda BUSİAD’ın çok emeği geçtiğini belirten Yeşilova, şimdi BUTGEM adını alan kurumu BUSİAD olarak daha fazla sahiplenmek gerektiğini belirtti.

Daha sonra G.D.Başkanlarından Sn. Celal Beysel söz alarak, BUSİAD’ın sivil toplum kurumları için bir okul niteliğinde olduğunu, gündemi oluşturan konularda çok aktif ve etkin rol aldığını, bir çok kanunun çıkarılmasında öncü olduğunu ancak bunu kamuoyuna yeterince duyuramadığını, bunu bir eleştiri olarak söylemediğini, kendi başkanlık döneminde de bunu başaramadıklarını, ama “PR” ve “derneğin basında hak ettiği yeri alması” hususunda özellikle bu dönem, gerekli çalışma ve yapılanmanın gerçekleştirilmesi gereğini dile getirdi.

Divan Başkanı, yanıt niteliğinde Oya Yöney’e söz verdi. Oya Yöney de, eleştirilere her zaman açık olduklarını ve bundan sonraki yapılacak etkinliklerde, yapılan önerileri dikkate alacaklarını söyledi.

4) 2012 Yılı Hesap Durumu Dernek Saymanı Sn. Tuğrul Dirimtekin tarafından okundu. Okunan hesap durumu hakkında müzakere açıldı. Söz alan olmadı.

5) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ayrı ayrı oylandı. Her iki rapor da ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi.

6) Gündemin 6. maddesine geçildiğinde, Divan Başkanlığına verilen bir önerge ile 2013 yılı üye aidatının 2.250,00 TL.(ikibinikiyüzelli Türk Lirası) yeni üye giriş aidatının ise 9.000,00 TL. olması talep edildi. Divan Başkanı Sn. İbrahim Yaşar, 2013 yılı bütçesinin de bu önerilen aidatlar üzerinden yapıldığını, bütçenin kabul edilmesi halinde zaten bu aidat miktarının da oylanması anlamına geleceğini izah etti.

2013 yılına ait bütçe, Sayman Sn. Tuğrul Dirimtekin tarafından okundu.

Bütçenin müzakeresine geçildi. Söz alan Sn. Ali İhsan Yeşilova, bu kadar çok etkinliğin yapılmasının aidat miktarıyla orantılı olduğunu, 2013 Yılı Aidatının 2.250,00 TL., olmasını normal bulduğunu, ancak yeni üye giriş aidatının 10.000,00 TL.’ye (onbin Türk Lirası) çıkarılmasını önerdi.

G.D.Başkanlarından Sn.Erol Türkün söz alarak, BUSİAD’ın yaptığı etkinlikleri takdirle karşıladığını belirtti ve Yönetim Kurulu’na teşekkürlerini iletti.

BUSİAD Denetçisi, Yeminli Mali Müşavir Sn. Sedat Atkın  söz alarak, bağış ve sponsorluk gelirleri ile BUSİAD bütçesinin desteklenebileceğini dile getirdi.

Dernek Bütçesi, verilen sözlü ve yazılı önergeler ve “Yönetim Kuruluna fasıllar arasında aktarma yapma yetkisi verilmesi” de dahil edilerek; Divan Başkanı tarafından oylamaya sunuldu.

“2013 yılı üye aidatının 2.250,00 TL.(ikibinikiyüzelli Türk Lirası) olması” talebi oylandı ve oybirliği ile kabul edildi. Yeni üye giriş aidatının, Sn. Ali İhsan Yeşilova’nın önerisi ile 10.000,00 TL. (onbin Türk Lirası) olması oylandı ve  oybirliği ile kabul edildi. Bunun sonucu olarak 2013 bütçesi de oy birliği ile kabul edildi.

7) Aidat borcu olup da, Yönetim Kurulu tarafından üyeliğine son verilen üç kişi ve istifa etmiş iki kişinin borçlarının tahsili hususunda izlenecek yol ile ilgili, Yönetim Kurulu, Divan Başkanlığı’na bir önerge verdi. Divan Başkanı Sn. İbrahim Yaşar tarafından önerge okundu. Bu doğrultuda, BUSİAD’a toplam 17.000,00 TL. aidat borcu bulunan, dört kişi ve bir kurumun borçlarının silinmesine (geçmiş yıllar emsal gösterilerek)  oybirliği ile karar verildi.

8) Gündemin 8. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından bir önerge ile; Tüzüğümüzün 3.1. Maddesinde yer alan, Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri, Fahri Üye Koşulları, içerikli 3. ve 4. Alt maddelerinde değişiklik yapılması konusunda önerge verildi.

Sn. Ali İhsan Yeşilova söz alarak; derneğimizde çok sayıda Fahri Üye olmasını önlemek için, bu maddenin kendi başkanlık döneminde konulduğunu, ancak bu günün şartlarının farklı olduğunu belirterek önerilen değişikliği anlayışla karşıladığını dile getirdi. 
Buna göre; 3. Alt maddede yer alan “BUSİAD etkin üye sayısının %5’ini geçemez” ibaresinin, “BUSİAD etkin üye sayısını % 6’sını geçemez” şekilde değiştirilmesi ve 4. Alt maddenin de tamamıyla kaldırılması, şeklindeki önerge,  Divan Başkanı Sn. İbrahim Yaşar tarafından Genel Kurul’un oylarına sunuldu, değişiklik oybirliği ile kabul edildi.

TÜZÜK MADDESİ ESKİ ŞEKLİ:
Madde 3.1:
Yönetim Kurulu, dernek üyeleri arasından aşağıdaki koşullara sahip kişileri Fahri Üye yapabilir.
1) BUSİAD’a 20 yıl veya daha uzun süre üye olup, aktif üyeliğine hastalık, yaşlılık veya BUSİAD Yönetim Kurulu’nun saptadığı haklı nedenlerle etkin üyelik statüsünden vazgeçmek zorunda kalan BUSİAD üyeleri, Yönetim Kurulu tespiti ve kararı ile,
2) En az 70 yaşında olup, BUSİAD’da 15 yıl veya daha fazla etkin üyeliğini devam ettiren üyeler, kendi istekleri veya Yönetim Kurulu tespiti ve kararı ile,
3) BUSİAD üyeleri arasından Yönetim Kurulu tarafından seçilen Fahri Üye sayısı, BUSİAD etkin üye sayısını %5’ini geçemez.
4) Bir seçim döneminde en fazla 3 Fahri Üye yapılabilir.
5) Fahri Üyeler Yönetim Kurulu tarafından 2/3 çoğunluğun kararı ile seçilir. BUSİAD üye sayısı azalır ve Fahri Üye yüzdesi aşılırsa, Fahri Üyeler üyeliklerine devam ederler.
6) Fahri Üyeler, üyelik aidatı ödemezler. Genel Kurulda oy kullanamazlar. Toplantı ve görüşmelere davet edilir. BUSİAD yayınları kendilerine gönderilir.
7) BUSİAD Kurucu Üyeleri arasında olup, zaman içerisinde dernekten ayrılmış olan üyeler Yönetim Kurulu kararıyla Fahri Üye statüsüne alınabilirler.
8) Fahri Üyelik için ikamet şartı aranmaz.

TÜZÜK MADDESİ YENİ ŞEKLİ:
Madde 3.1:
Yönetim Kurulu, dernek üyeleri arasından aşağıdaki koşullara sahip kişileri Fahri Üye yapabilir.
1) BUSİAD’a 20 yıl veya daha uzun süre üye olup, aktif üyeliğine hastalık, yaşlılık veya BUSİAD Yönetim Kurulu’nun saptadığı haklı nedenlerle etkin üyelik statüsünden vazgeçmek zorunda kalan BUSİAD üyeleri, Yönetim Kurulu tespiti ve kararı ile,
2) En az 70 yaşında olup, BUSİAD’da 15 yıl veya daha fazla etkin üyeliğini devam ettiren üyeler, kendi istekleri veya Yönetim Kurulu tespiti ve kararı ile,
3) BUSİAD üyeleri arasından Yönetim Kurulu tarafından seçilen Fahri Üye sayısı, BUSİAD etkin üye sayısını %6’sını geçemez.
4) Fahri Üyeler Yönetim Kurulu tarafından 2/3 çoğunluğun kararı ile seçilir. BUSİAD üye sayısı azalır ve Fahri Üye yüzdesi aşılırsa, Fahri Üyeler üyeliklerine devam ederler.
5) Fahri Üyeler, üyelik aidatı ödemezler. Genel Kurulda oy kullanamazlar. Toplantı ve görüşmelere davet edilir. BUSİAD yayınları kendilerine gönderilir.
6) BUSİAD Kurucu Üyeleri arasında olup, zaman içerisinde dernekten ayrılmış olan üyeler Yönetim Kurulu kararıyla Fahri Üye statüsüne alınabilirler.
7) Fahri Üyelik için ikamet şartı aranmaz.

9) Dilek ve temenniler bölümünde, Sn. Mehmet Arif Özer söz alarak,
Yönetim Kurulu’nun bu başarılı çalışmalarından gurur duyduğunu belirterek teşekkür etti.

Başka söz almak isteyen olmayınca toplantı, Divan Başkanı Sn. İbrahim Yaşar tarafından sona erdirildi.