5/22/2019 12:06:56 PM

 
HABERLER
ANA SAYFA  >  HABERLER  >
1 Milyar Avro’yu Kaçırmayalım.
1/30/2013

IPARD Programı (AB Tarım ve Kırsal Kalkınma Programı),  kapsamında sağlanacak destekler konusunda, BUSİAD Evinde düzenlenen, TKDK(Tarım ve Kırsal kalkınmayı Destekleme Kurumu) Bursa İl Koordinatörü Temel Naci Karslı’ nın konuşmacı olduğu “bilgilendirme toplantısında” AB tarafından Türkiye için  (9. Başvuru sürecinde) sağlanan 1 milyar Avro’luk fon katılımcılara anlatıldı ve bu fondan faydalanma şartları açıklandı.Süresi hitamında bundan faydalanılmaması durumunda, fonun geri alınacağına dikkat çekildi.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından daha önce 20 ilde uygulanmakta olan IPARD Programı (AB Tarım ve Kırsal Kalkınma Programı), 2013 yılı ilk çeyreğinden itibaren Bursa’nın da aralarında bulunduğu toplam 42 ilde uygulanmaya başlanacak.
2013 yılı ilk çeyreğinden itibaren IPARD fonlarından yararlanılmaya başlanmasıyla birlikte Bursa’da;
• Süt üreten tarımsal işletmeler,
• Et üreten tarımsal işletmeler,
• Süt ürünleri işleme ve pazarlama,
• Et ürünleri işleme ve pazarlama,
• Meyve sebze işleme ve pazarlama,
• Su ürünleri işleme ve pazarlama,
• Çiftlik faaliyetleri çeşitlendirilmesi (arıcılık, süs bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler),
• Yerel ürünler ve mikro işletmeler,
• Kırsal turizm,
• Kültür balıkçılığı
alanlarındaki uygun projelere AB fonundan hibe desteği sağlanacak. Hibe miktarı 5.000 Avro’dan, 3.000.000 Avro’ya kadar olan projelerde, proje türüne göre %50’den %65’e kadar değişen oranlarda olacak. Program kapsamında hem işletmelerin modernizasyonuna, hem kapasite artırımına hem de yeni işletme kurulumuna destek sağlanacak. Programa dahil 42 ilde kullanılacak olan toplam hibe tutarı yaklaşık 1 milyar Avro olup il bazında herhangi bir bütçe sınırlaması bulunmamakta.

BUSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Gıda Uzmanlık Grubu Koordinatörü Aytuğ Onur’un , toplantının başında yaptığı konuşma aşağıdadır;
BUSİAD Gıda Uzmanlık Grubu olarak düzenlediğimiz, “IPARD AB .Tarım ve Kırsal Kalkınma programı destekleri”   konulu bilgilendirme toplantımıza hepiniz hoş geldiniz.
Kentsel alanlardan uzak, nüfus yoğunluğu düşük, ekonomik ve sosyal ilişki ağları sınırlı, temel geçim kaynağı tarımsal faaliyetler olan küçük toplum birimlerindeki kalkınma girişimlerinin tümünün birlikte planlanması ve uygulanması esasına dayanan kırsal kalkınma, tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin zamanla önemli miktarda kaynak ayırdığı bir politika haline gelmiştir.
Kırsal kesimin, nüfus büyüklüğüyle ilintili olarak dönemsel farklılıklar gösterse de; ekonomik, kültürel ve sosyal açıdan milli kültürümüzün oluşmasına ve yaşatılmasına kaynaklık eden dokusu nedeniyle,ülkemiz açısından taşıdığı önem daima yüksek olmuştur. Cumhuriyetimizin kurulduğu dönemde nüfusun yüzde 75’i köylerde yaşamaktaydı. Bugün ise  İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2011 yılında %76,8 iken 2012 yılında %77,3 olarak gerçekleşti. Önemli oranda kırsal nüfus; daha iyi yaşam koşullarına erişmek, düzenli iş ve gelire kavuşmak için kentlere göç etmiştir ve bu göç hızla devam etmektedir. 
Kırsal kesimdeki üretken işgücünün kaybedilmesi ve nüfusun yaşlanmasıyla sonuçlanan nüfus çözülmesini en aza indirmek ve kırsal alandaki kaynak potansiyelinin ülke kalkınması için değerlendirilmesi, tarım ve tarım dışı sektörlerin birlikte planlanması esasına dayanan kırsal kalkınmanın gerçekçi bir şekilde tasarlanmasından ve etkin bir şekilde uygulanmasından geçmektedir. Bu konuda İl Tarım ve kırsal kalkınma koordinatörlüğümüze ve biz müteşebbislere büyük görev düşmektedir.
Türk tarımının rekabet gücünün artırılmasında kırsal kalkınma desteklerinin ve faaliyetlerinin önemi büyüktür. Bu bağlamda, kırsal kalkınma destekleri sadece tarımsal destekler kapsamında ele alınmamalıdır. Üreticiler ve tarımsal işletmeler için mevcut tarım destekleri dışında da, kırsal kalkınma desteklerinin ve faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi gerekmektedir. Ülkemizde bölgesel gelişmişlik farklarının yüksek olması nedeniyle tarımsal üretimde kalite ve verimlilik düzeyleri yöreden yöreye önemli farklılıklar arz etmektedir. Sadece tarımsal destekleme politikalarıyla kırsal alanlardaki verimlilik farklarının azaltılması mümkün değildir. Bu farkların azaltılması için, tarımsal politikalar dışındaki politika alanlarında da çeşitli tedbirlerin alınması zorunludur.
Çiftçilerin mesleki yeterliliklerinin iyileştirilmesi, örgütlenme, tarımsal altyapı, tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin etkinleştirilmesi, üretim teknolojisinin yenilenmesi, pazarlama ve finans bilgisinin güçlendirilmesi, iklim ve coğrafya koşullarından kaynaklanan verimlilik kayıplarının telafisi için yenilikçi üretim tekniklerinin sunumu, tarımsal ürünlerin işlenmesi, ambalajlanması ve depolanması,yöre ekolojisine ve pazar taleplerine duyarlı üretim planlaması, girişimcilik ve işletme ekonomisi gibi pek çok konuda üreticilerin ve  işletmelerin desteklenmesi gerekmektedir. Bu amaçla, ülkemizin yeni dönemdeki kırsal kalkınma desteklerinin tarım ve tarım dışı üretim alanlarını birlikte gözeten bir yaklaşımla, alan ve havza odaklı tasarlanması uygun olacaktır.
Kırsal Kalkınma faaliyetlerimizin  temel katkısı ülkemiz kırsalındaki beşeri ve doğal kaynak potansiyelini sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla değerlendirmek suretiyle, kırsal nüfusun iş ve yaşam koşullarını kendi yöresinde iyileştirerek  olacaktır. Bu süreçte, küresel bir sorun olan iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek üzere kırsal kalkınma faaliyetlerimizin; iyi tarım uygulamalarını,güvenilir gıda üretiminin artırılmasını, yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılmasını, doğal çevrenin korunmasını ve yoksulluğun azaltılmasını temin edecek şekilde uygulanması gereklidir.
Kırsal Kalkınma Desteklerinin, AB üyelik sürecine katkı sağlayan ve kırsal kalkınma adına üretken, yenilikçi ve çevreci bir dönemin başlatılmasını sağlamasını dileriz.
Verimli bir toplantı  geçmesini, “IPARD AB .Tarım ve Kırsal Kalkınma programı desteklerinden  faydalanan uygulamalarla ülkemizde istihdam ve kırsal bölgelerimizde gelişme sağlanmasını dilerim.

TEMEL NACİ KARSLI'NIN SUNUMU İÇİN TIKLAYINIZ...